DUYURULAR

DOĞALGAZ ALTYAPI BAĞLANTI VE DAĞITIM HATTI YAPIM İŞİ

BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
 
Batman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Batman Organize Sanayi Bölgesi 4. Tevsii Doğalgaz Altyapı Bağlantı ve Dağıtım Hattı Yapım İşi, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi                   : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No:1 Beşiri /BATMAN
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı       : OSB 4. Tevsii 61 ha alanın Doğalgaz Altyapı Bağlantı ve Dağıtım Hattı Yapım İşi
b) Yapılacağı yer                     : Batman
c) İşe başlama tarihi                : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi                           : 30/05/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Geçici Teminatı                     : Teklif Edilen Bedelin %3’ü
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer         : Batman Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No:1- Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu Beşiri /BATMAN
b) Tarihi ve saati                     : 12/12/2019 - Saat  15:30
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
4.1. İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir :
4.1.1.Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,
4.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
a. Gerçek kişi olması halinde, 01/01/2019 tarihinden sonra alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, 01/01/2019 tarihinden sonra alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4.   Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen EK1 teklif mektubu,
4.1.5.   Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6.   İstekli firmaların İhaleye katılım için, EPDK yeterlilik sertifikalarını ve diğer ilgili belgeleri sunması gereklidir.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 15.30’a kadar, Batman Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No:1 adresinde verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
5- İhale dokümanı Batman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No:1 Beşiri /BATMAN adreslerinde görülebilir veya 300 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile teklif edilen bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Yönetim Kurulu Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Faaliyetlerimizden ve Gelişmelerden Siz de Haberdar Olun!

Batman OSB

1991 yılında yatırım programına alınan Batman Organize Sanayi Bölgemizde 2002 yılında bir tek un fabrikası varken; altyapının tamamlanması, güven ortamının artması, 5084 ve 4569 sayılı Devlet teşvikleri ile hızla büyümüş ve yatırımcı sayısı artmıştır.

Bizi Takip Edin

facebook twitter instagram linkedin

Copyright © Batman Organize Sanayi Bölgesi Tüm Hakları Saklıdır.