BATMAN OSB ÇARŞISI DÜKKAN KİRALAMA İHALE DUYURUSU

 
BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
 
Batman Organize Sanayi Bölgesinde yapılan çarşıdaki dükkanların aşağıda cinsi, Faaliyet amacı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati belirtilen işyerleri  01.06.2020 tarihinde  2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine uyarınca  açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir.
S.NO
FAALİYETİ
M2
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
MUHAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
ŞARTNAME BEDELİ
1
LOKANTA NO 1
120
01.06.2020
15:30
3500
5000
100,00 TL
2
LOKANTA NO 4
120
01.06.2020
15:30
3500
5000
100,00  TL
3
BANKA NO 2
60
01.06.2020
15:45
2000
2500
100,00 TL
4
KARGO NO 6
120
01.06.2020
15:50
3500
5000
100,00 TL
5
CAFE NO 12
120
01.06.2020
16:00
3500
5000
100,00 TL
6
HIRDAVAT NO 5
60
01.06.2020
16:15
2000
2500
100,00 TL
7
HIRDAVAT NO 11
60
01.06.2020
16:25
2000
2500
100,00 TL
8
ELEKTRİK NO 8
60
01.06.2020
16:35
2000
2500
100,00 TL
9
FIRIN NO 7
120
01.06.2020
16:45
3500
5000
100,00 TL
10
MARKET NO 9
120
01.06.2020
16:55
3500
5000
100,00 TL
 
 
 1. Batman Organize Sanayi Bölgesine ait yukarıda cinsi, Faaliyet amacı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati belirtilen işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle şartnamesi doğrultusunda kiraya verilmek üzere ihaleye konulmuştur.
 
 1. İhale Batman Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.
 
 1. İhale Şartnamesi ve ihale dokümanları Batman  Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 100 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için doküman satın alınması zorunludur.
 
 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını, yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Batman Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir
 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli evraklar şunlardır:
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Vekâleten ihaleye katılacak istekliler adına noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri,
 3. Tebligat için adres beyanı  (Türkiye’de), ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 4. Yukarıda belirtilen miktarlarda Geçici Teminat’ın yatırıldığını gösterir belge,
 5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 6. İhale tarihine göre 6 (Altı) ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösteren bir belge (İkametgâh Belgesi ya da Ticari İkametgâh Belgesi) ve Nüfus Cüzdanı sureti,
 7. İhale Dokümanı satın aldıklarına dair belge,
İhaleye katılacak isteklilerin hazırlayacağı evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli sureti olacaktır.
 
 1. İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 2. İhaleye katılan kişi ve firmalar, ihale şartnamesi ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
 
 1. Bu ihalede en yüksek teklif, uygun teklif kabul edilecektir.
 
 1. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
    İlan olunur.
 

Faaliyetlerimizden ve Gelişmelerden Siz de Haberdar Olun!

Batman OSB

1991 yılında yatırım programına alınan Batman Organize Sanayi Bölgemizde 2002 yılında bir tek un fabrikası varken; altyapının tamamlanması, güven ortamının artması, 5084 ve 4569 sayılı Devlet teşvikleri ile hızla büyümüş ve yatırımcı sayısı artmıştır.

Bizi Takip Edin

facebook twitter instagram linkedin

Copyright © Batman Organize Sanayi Bölgesi Tüm Hakları Saklıdır.